ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโมนา ชัยกฤตทองกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต. มนต์ชาตรี มณีเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2