ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ประภาพร กิจประชา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

แวววิไล จำปาศักดิ์
ครูผู้ช่วย