ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิราภรณ์ พุทธสาร
ครู คศ.3

นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม
พนักงานราชการ