ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวารินทร์รัตน์ แตงกวาน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2