ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้าน

นางสาวรัตนาภรณ์ เสนาพันธ์
แม่บ้าน