ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายคิมห๊ะ หมื่นพรม
ช่างปูน ชั้น4

นายวิเชียร พาละพล
ช่างไม้ ชั้น3