ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานนท์ อินทยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัญชัย สลับสี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1