ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรรณชัย มงคลศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรวิไล สามงามเหล็ก
ครูผู้ช่วย