ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพินทอง เร่ในไพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวญาดานุช เมืองเล็น
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี เก่งพนา
ครูอัตราจ้าง