ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันเพ็ญ ธาระทาน
ครู คศ.1

นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ครูผู้ช่วย