ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราภรณ์ ทองตัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา สามล
พนักงานราชการ

นายบรรพต คล่องณรงค์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ครูผู้ช่วย