ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
รายการชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ จ.กำแพงเพชรและได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์
๑. ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขุ่ยเพียงออ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ นักเรียนที่ได้รับรางวัล เด็กชายสุรเชษฐ์  สงวนนาม ผู้ฝึกสอน นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม
๒. ชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ นักรียนที่ได้รับรางวัล เด็กหญิงอิศริยา สังประเสริฐ ผู้ฝึกสอน นายพงา์พันธ์ เกิดเข้ม
๓. ชนะเลิสการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ๑.นายถาวร ลึงตะคุ ๒.นางสาวพัชลีพร เอมสกุล ๓.นางสาววัชรากร อุ่นทอง ผู้ฝึกสอน นายวิฑูรย์ คำจริง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ นางทยิดา วงศ์บัณฑิต 

รางวัลอื่น ๆ 
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ม.๑-๓  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ๑.เด็กหญิงปนัดดา แก้วจรูญ ๒.เด็กหญิงประภากร ประดับศรี ๓.เด็กหญิงอุไรวรรณ ปิ่นสังข์ ผู้ฝึกสอน นายวิฑูรย์ คำจริง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ นางทยิดา วงศ์บัณฑิต
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ๑.นางสาวกนกพร ลุนาวงค์ ๒.นางสาวกัณทิมา เทพกำจร ๓.นางสาวพัชรีพร ดีทุ่ง ผู้ฝึกสอน นายวิฑูรย์ คำจริง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ นางทยิดา วงศ์บัณฑิต
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ๑.นายฤทธิชัย พงษ์แผน ๒.นางสาววิลาวัลย์ เมืองเปลี่ยน ๓.นางสาวสุดารัตน์ แก้วดวงแสน ๔.นางสาวเดือนเต็ม สระทองผา ๕.นางสาวเบญจรง จีนอินทร์ ผู้ฝึกสอน นายวิฑูรย์ คำจริง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และ นางทยิดา วงศ์บัณฑิต 
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-๖ นักเรียนที่ได้รับรางวัล นางสาวมัลลิกา สระแก้ว ผู้ฝึกสอน นางปุณิกา ประดิษฐ์

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2556,14:35   อ่าน 885 ครั้ง