ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกสรุงโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 794.22 KB 77
ทวีศักดิ์ 62
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.02 KB 138
รายงานประจำปี56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 226
แนวทางการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 226
การสร้างแบบทดสอบ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 57.65 KB 88
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1973
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 17319
โปรแกรมแคชเชียร์
โปรแกรมเเคชเชียร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 75
งานบริหารวิชาการ
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1014.07 KB 16
งานบริหารบุคคล
ร่วมจัดทำและส่งคลิปวีดีโอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 73
ส่งเอกสารการเบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.79 KB 43
การตรวจสุขภาพประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 47
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 914.51 KB 40
การจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 38
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ปี 2560 (คำสั่งแต่งตั้ง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 54
การจัดสรรเงินทุุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 38
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 39
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 54