ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้เชิดชูชนบท

ความใสสดเด็กไทยต้องฉายแสง

ถึงเราอยู่ห่างไกลไม่อ่อนแรง

เพชรแข็งแกร่งเพียงใดนั้นใจเรา

ชาว ว.ส. วังตะเคียนประชานุสรณ์

ไม่อาทรเรียนรู้สู้ความเขลา

อีกสู้งานรักกีฬาศรัทธาเรา

ความดีเท่านั้นที่ทำจำขึ้นใจ

สีน้ำเงินชมพูดูงามเด่น

ความหมายเน้นมั่นคงไม่หวั่นไหว

อบายมุขสิ่งชั่วหลีกหนีไกล

สุขสดใสใจสุภาพและอ่อนโยน

ตะเคียนคู่เสมาสัญลักษณ์

ตราประจักษ์เครื่องหมายไม่สับสน

โรงเรียนมัธยมประจำตำบล

อ่างทองค้นหาเพชรเจียรไน

ขอเชิดชูวังตะเคียนประชานุสรณ์

เอื้ออาทรสู่แนวหน้าสร้างฟ้าใส

สถาบันสร้างชื่อสร้างเด็กไทย

แม้ห่างไกลได้เรียนทัดเทียมกัน