ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / คติพจน์ / สีประจำโรงเรียน /อักษรย่อ / คำขวัญ
ปรัชญา
เรียนรู้   สู้งาน   รักการกีฬา   ศรัทธาความดี
 
คติพจน์
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
 
สีประจำโรงเรียน   
สีน้ำเงิน - ชมพู
 
อักษรย่อ  
ว.ส.
 
คำขวัญ
" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ "