ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมและรักท้องถิ่น

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2. สนับสนุนให้ทุกส่วนสังคมมีส่วนร่วมจัดหาแหล่งเรียนรู้ สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
3. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและรักท้องถิ่น

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา