ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ 18 ต.อ่างทอง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร เดิมเป็นสาขาของร.ร.วังไทรวิทยาคม
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยนายอุดร เนื่องไชยศ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ในขณะนั้น ได้ติดต่อประสานกับคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเคียนเปิดสอนนักเรียนชั้น ม.1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งสาขาให้ชื่อว่าโรงเรียนวังไทรวิทยาคม สาขาตำบลอ่างทอง
นายพนม เพ็งศิริ เป็นหัวหน้าสาขามีนักเรียน 43 คน

ปี พ.ศ. 2535 เปลี่ยนหัวหน้าสาขาเป็น นายนภดล ที่ปรึกษา โดยมีนายดำรงค์ อิ้มทับ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม มีครูสอนประจำสาขา 6 คน คือ1.นายสมเกียรติ วิชา 2.นางจิราภรณ์ ทองตัน 3.นางพัชรินทร์ ปาลี 4.นางสาวเกศกนก ณ พัทลุง
5.นางบุศรา บางพาน 6.นางสาวกวีวรรณ วีระธำรงกุล

ปี พ.ศ. 2533 เริ่มดำเนินการหาที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียนปี พ.ศ. 2534 ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จากพระอาจารย์สุวรรณ สุวัณโน จำนวน 35 ไร่ 2 งาน นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรุ่นแรก

ปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยนหัวหน้าสาขาเป็น นายสมชาย อังสุโชติเมธี มีครูสอนประจำสาขา 6 คน นายนิโรธ สัจจาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ในขณะนั้นได้นำประชาชน ในหมู่บ้านบริจาคเงินวัสดุอุปกรณ์ และกำลังแรงกาย สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง 2 ห้องเรียน
นักเรียนบางส่วนแยกจากสถานที่ ร.ร.บ้านวังบ้านวังตะเคียน ไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างบนที่ดินของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2537 นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล และ นายทรงวุฒิ จงมีความสุข บริจาคเงิน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง
7 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2537 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ย้ายที่เรียนจากโรงเรียนบ้านวังตะเคียนไปยังที่ตั้งโรงเรียน
ซึ่งสร้างอาคารเรียนชั่วคราวไว้

ปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สาขาตำบลอ่างทอง ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำตำบลอ่างทอง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ขณะนั้นมีนักเรียน 318 คน 8 ห้องเรียน ครู-อาจารย์ 6 คน คือ 1.นายยรรยง ศรีปลั่ง 2.นางจิราภรณ์ ทองตัน 3.นางอัชราพร ควงสาร
4.นางสาวสุนทร อุตมหาราช 5.นางสิริลักษณ์ สุวรรณ 6.นางสุพรรณี ภูสีน้ำ นายสมชาย อังสุโชติเมธี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก. , ข. และ ค.

ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 108 ล. จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับอนุมัติเปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย