ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 ทดสอบ PRE O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
11 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพาละพล โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

 

******************************

 

เวลา                                                   กิจกรรม                                                      

๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.    ผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมพาละพล โดยครูที่ปรึกษารับลงทะเบียน

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.    ผู้ปกครองพร้อม ณ ห้องประชุมพาละพล

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.    พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                          โดย นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียน

                          จุดเทียนธูปบูชา พระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับและพบปะผู้ปกครอง

                          ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติระเบียบการต่าง ๆ

๐๙.๓๐ ๑๐.๓๐ น.    หัวหน้างานพบปะผู้ปกครอง

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.    การประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน รับผลการเรียน โดยครูที่ปรึกษา และคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ห้องเรียนละ ๑ คน ณ ห้องเรียนประจำของนักเรียน

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    ประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมพาละพล

 

***************************************

 

หมายเหตุ               กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ห้องประชุมพาละพล โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
18 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สอบ Pre O-NET 2559
14 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
22 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตั้นไป ณ ห้องประชุมพาละพล โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘